Wyszukaj


Regulamin

Wstęp

 1. Serwis internetowy www.b2bbank.pl jest ogólnopolską platformą prezentacji 0głoszeń świadczenia usług, nawiązywania współpracy i oferowania produktów oraz pośredniczenia w ich kupna, sprzedaży lub wynajmu, z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Właścicielem serwisu jest Firma EMMU B2B Bank Polska  z siedzibą w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 29 C/11, 80-539, NIP 5841387678, REGON 221714702
  Regulamin określa zasady korzystania z ogłoszeń na stronie b2bbank.pl. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: http://www.b2bbank.pl.
  Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie oraz na stronach i witrynach mieszczących się pod odnośnikami tutaj zawartymi (np. Polityka Prywatności). W celu korzystania z serwisu ogłoszeń na stronie b2bbank.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas dodawania ogłoszenia.

 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie b2bbank.pl.

Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w serwisie b2bbank.pl bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.

Rejestracja – proces polegający na podaniu wymaganych danych za pomocą formularza na stronie serwisu b2bbank.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.

Konto - profil Użytkownika w serwisie b2bbank.pl umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, list oferowanych usług i produktów oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z b2bbank.pl.

Usługodawca (nazywany także Usługobiorca lub Wykonawca) – Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w b2bbank.pl dodając Ogłoszenie o wykonywanych przez siebie usługach, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego Ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Dostawca – Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w b2bbank.pl dodając Ogłoszenie o oferowanych przez siebie produktach, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego Ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Ogłoszenie (nazywane także Usługa albo Produkt) – deklaracja Usługodawcy lub Dostawcy wykonywania określonej usługi lub oferowania określonego produktu, zgodnie z ich opisem w serwisie b2bbank.pl. Zamieszczone ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

Opis w Ogłoszeniu – zawiera informacje o świadczonych usługach lub o poszukiwaniu wykonawcy, oferowanych produktach, możliwe do wprowadzenia w serwisie b2bbank.pl. Opis w Ogłoszeniu zawiera m. in.: nazwę wykonywanej usługi albo oferowanego produktu, zdjęcia, tekstowy opis oraz inne inne.

Wykonanie usługi – wykonanie przez Usługodawcę usługi zgodnie z jej opisem i wywiązanie się z zapłaty przez Użytkownika korzystającego z usługi wobec zleceniodawcy.

Dostarczenie produktu – dostarczenie przez Dostawcę produktu zgodnie z jego opisem i wywiązanie się z umowy.

Zleceniodawca – Użytkownik (zarejestrowany lub niezarejestrowany), który zamieszcza na b2bbank.pl ogłoszenie w postaci Zlecenia, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie treści tego Zlecenia, w tym jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Zlecenie - rozumie się przez to zamieszczenie w Serwisie zapotrzebowania na wykonanie określonej usługi lub dzieła.

Opis Zlecenia - zawiera opis oczekiwanej usługi i/lub wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia Usługodawcy. Może zawierać także dodatkowe informacje np. preferowana przez Zleceniodawcę forma zapłaty, termin wykonania, miejsce i inne warunki w zależności od specyfiki danego zlecenia.

Warunki korzystania z serwisu b2bbank.pl oraz proces rejestracji

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie b2bbank.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony niniejszym Regulaminem. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy b2bbank.pl a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis b2bbank.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych.
 4. W trakcie rejestracji w serwisie Użytkownik wybiera swój identyfikator (login), służący do identyfikacji go w serwisie b2bbank.pl oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego Konta. Login nie może zawierać mniej niż 5 i nie więcej niż 20 znaków. Musi zawierać litery, może zawierać cyfry oraz znaki – i _. Hasło powinno zawierać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 20 znaków.

Poprzez rejestrację w serwisie b2bbank.pl Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób czy firm,
 2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 3. używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
 5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
 6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 7. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy swoje dane służące do logowania się do serwisu, w szczególności swoje hasło dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego zarówno w stosunku do niego samego jak i osób trzecich.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny względem osób trzecich z tytułu korzystania z Usług EMMU B2B Bank Polska za pośrednictwem portalu b2bbank.pl. Użytkownik oświadcza, że będzie odpowiedzialny za szkodę, jaką poniesie EMMU B2B Bank Polska, związaną z korzystaniem z Usług przez Użytkownika i na żądanie EMMU B2B Bank Polska naprawi tą szkodę do pełnej wysokości poprzez zapłatę kwoty pieniężnej określonej w żądaniu firmy EMMU B2B Bank Polska.
 9. Postanowienie pkt. 7 powyżej nie znajduje zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Konsument ponosi odpowiedzialność względem EMMU B2B Bank Polska i osób trzecich za szkodę wyrządzoną nienależytym korzystaniem z usług EMMU B2B Bank Polska, chyba że szkoda powstała wskutek okoliczności, za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

Rodzaje usług świadczonych przez EMMU B2B Bank Polska za pośrednictwem portalu b2bbank.pl

 1. Prezentacja Ogłoszeń dodawanych do bazy serwisu b2bbank.pl przez Usługodawców i Usługobiorców. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem może zapoznać się z informacjami o świadczonych usługach i oferowanych produktach oraz uzyskać dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy, albo z nią skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczanego w każdym ogłoszeniu.
 2. Emisja Ogłoszenia – Usługa bezpłatna świadczona przez b2bbank.pl, obejmująca następujące świadczenia:
  • wyświetlanie Ogłoszenia na liście Ogłoszeń w wybranych kategoriach,
  • Zapewnienie hostingu dla Ogłoszenia, w tym załączonych zdjęć oraz plików,
  • Obsługa indywidualnej korespondencji prowadzonej za pośrednictwem formularza kontaktowego pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym (Usługodawcą lub Dostawcą) a Użytkownikami zainteresowanymi Ogłoszeniem,
  • Pozycjonowanie Ogłoszenia w wyszukiwarce Google,
 3. Dane Kontaktowe osób lub firm zamieszczającYCH ogłoszenia – są dostępne po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do serwisu b2bbank.pl.
 4. Ogłoszenie – dodawane do bazy serwisu b2bbanke.pl przez Ogłoszeniodawcę jest poddawane moderacji przez Administratorów może być usunięte, jeżeli narusza dobre obyczaje, godzi w dobre imię innych osób lub firm, narusza normy prawa polskiego oraz narusza zasady netykiety i polityki antyspamowej.
 5. Ważność Usługi nie zostanie przedłużona, jeśli Użytkownik lub Ogłoszenie zostaną stale lub czasowo zablokowani ze względu na naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 6. Warunki techniczne świadczenia usługi
 7. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, tabletu, smartfona lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub Android) i przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Opera, lub podobną) z dostępem do internetu.
 8. Użytkownik zezwala serwisowi b2bbank.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
  • adres IP urządzenia, rodzaju urządzenia
  • wywołany adres internetowy (URL),
  • Adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu b2bbank.pl,
  • rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.