FreshMail nasz Partner w biznesie.

FreshMail to nowoczesny, intuicyjny i profesjonalny system do email marketingu. Powstał w 2008 roku jednak od tego czasu nieustannie sie rozwija, zarówno firma jak i narzędzie, dzięki któremu zwykły komunikat stać się może niebanalnym przekazem email marketingowym. Dzięki bliskiej współpracy z Klientami, każdego dnia FreshMail jest udoskonalany, tak aby spełniał coraz nowsze wymagania i stawał się bezsprzecznie najlepszym systemem do email marketingu na świecie. 

FreshMail to jednak nie tylko niezawodny system do email marketingu, to także zespół profesjonalistów, specjalizujących się w kompleksowej obsłudze działań z zakresu email marketingu. Ludzie FreshMaila to eksperci z pasją podchodzący do swojej pracy i czerpiący satysfakcje z sukcesów swoich Klientów. Jednak nie sztuka nazywać się ekspertem, sztuka jest to udowodnić - FreshMailowi się to udało. Jest najczęściej nagradzaną agencją za kreatywne działania email marketingowe w Polsce.

Jak walczyć ze Spamem

Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w którym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie jest właściwy, wobec czego nie może on zakazać przedsiębiorcy przesyłania niezamówionej korespondencji na prywatne skrzynki elektroniczne.

Problem otrzymywania niezamówionej korespondencji handlowej drogą elektroniczną (tzw. SPAM) należy oceniać w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę przepisy szczególne względem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a mianowicie przepisy następujących ustaw: 1) ustawy z dn. 18  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. nr 171 poz. 1206 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Czy prawidłową praktyką jest zamieszczanie w treści umowy zawieranej z klientem klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych tak, by osoba zgadzająca się na zaproponowane warunki umowy, zgadzała się jednocześnie na przetwarzanie danych w celu wykonania tej umowy lub w innych celach wskazanych przez administratora?

Nie, gdyż nie można uzależniać wykonania umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Ponadto, na wykorzystywanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy zgoda w ogóle nie jest potrzebna.

 Uzasadnienie 

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zwracają się osoby, które czują się zmuszane do wyrażania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej, przy okazji zawierania różnego rodzaju umów. Sprzedawcy lub świadczeniodawcy usług sporządzają kwestionariusze, formularze zawierające w ich treści klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Takie klauzule, obejmują zgodę na przetwarzanie danych w celu wykonania zawieranej umowy, a dodatkowo zgodę na wykonywanie innych operacji na danych osobowych np. ich przekazywanie innym podmiotom, udostępnianie, przekazywanie za granicę lub wykorzystywanie w celach marketingowych. 

Czytaj więcej...

Czym są dane osobowe, jak interpretować art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,

Czytaj więcej...