• Znajdź Partnera w Swoim biznesie

  Umieść reklamę swojego przedsiębiorstwa na naszym Portalu.
  Darmowa promocja Twojej firmy lub usługi w internecie. Kliknij poniżej.
  Przejdź
 • Zbuduj z Nami Swój Sukces

  Oferta Firmy EMMU B2B Bank Polska obejmuje bazy danych B2B. Nasze zasoby pozwolą Państwu sprawnie zrealizować każdą akcję marketingową.ZakupWięcej
 • Biznesowe Bazy Danych Firm

  Szukasz sprawdzonej bazy firm, skorzystaj z naszej oferty. Kompaktowe bazy firm na miarę Twoich potrzeb. Bieżąca aktualizacja baz B2B.ZakupWięcej
 • 1
 • 2
 • 3

Biznesowe Bazy Danych Firm B2BWitamy w sklepie z bazami danych EMMU B2B Bank Polska. Kupisz u nas bazy danych firm polskich, z dużą liczbą rekordów oraz niską ceną. Oferujemy duże rabaty dla nowych firm. Dla stałych klientów atrakcyjne kupony. Zakup bazy pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Z nami zbudujesz swój sukces.

 

Bazy danych firm - b2b

Oferujemy róznorodne bazy binesowe uporządkowane w sposób elastyczny w zakresie doboru kryteriów i profilu firmy.

 

Szczegółowe adresy

Oferowane bazy zawierają dokładne dane adresowe. Pozwala to z precyzją dotrzeć do klienta jako przyszłego partnera w biznesie. .

 

Zakres danych

W zbiorach posiadamy szeroki zakres danych firm, telefony, maile, nr PKD, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Aktualizacja danych

Aktualizację przeprowadzamy na bieżąco stale powiększając nasze zasoby.

image
 

Dodaj Reklamę Swojej Firmy

Bądź widoczny dla innych, dodaj bezpłatnie wizytówke swojej firmy do naszego katalogu przejdź do zakładki z reklamami.

 

Personalizacja Układu Rekordów

Baza jest tak skonstruowana, że pozwala łatwo przeprowadzić masowe adresowanie listów, kopert, stosowanie kodów kreskowych.

 

Atrakcyjne promocje i rabaty

Naszym klientom oferujemy atrakcyjne rabaty oraz okresowe promocje i wyprzedaże.

 

Bazy na indywidulne zamówienie

Realizujemy bazy danych na indywidualne zamówienie klienta. Przeprowadzamy indywidualną wycenę dla klienta.

 

Strona pod komórki. Strona automatycznie dopasowuje się do urządzenia.

image

Dołącz do grupy naszych klientów już teraz.

Dla naszych klientów oferujemy projektowanie oraz wydruk ulotek, plakatów, bannerów, roll up'a w atrakcyjnych cenach. Możesz również zlecić kolportaż ulotek na terenie Trójmiasta i okolic. Współpracując z nami otrzymujesz atrakcyjne ceny i solidność wykonanej usługi. Cennik usług projektowania zależy od formatu ulotki i jakości dostarczonych materiałów. Wydruk i kolportaż zależny jest od formatu i ilości egzemplarzy. Ofertę kierujemy zarówno do małych jak i dużych firm. Z nami odniesiesz sukces.

Idealne Połączenie

Kilkuletnia współpraca z Najlepszymi pozwoliła stworzyć dla Państwa doskonałe połaczenie. Nasze bazy danych firm i system mailingu - B2Bmail. 
Zapewniamy wszystko co potrzebujesz aby wysyłać efektywne mailingi. 

 • Oferujemy pomoc w stworzeniu szablonu newslettera lub mailingu. 
 • Dostępne ceny płacisz tylko za to co wysyłasz
 • Narzędzia do raportowania skuteczności wysyłek
Dodaj Reklamę >>
W naszym serwisie jest: 260 ogłosz.
1 Wyszukaj ogłoszenie
2 Skontaktuj sie z kontrahentem.
3 Zrób dobry interes.

Jak walczyć ze Spamem

Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w którym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie jest właściwy, wobec czego nie może on zakazać przedsiębiorcy przesyłania niezamówionej korespondencji na prywatne skrzynki elektroniczne.

Problem otrzymywania niezamówionej korespondencji handlowej drogą elektroniczną (tzw. SPAM) należy oceniać w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę przepisy szczególne względem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a mianowicie przepisy następujących ustaw: 1) ustawy z dn. 18  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. nr 171 poz. 1206 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

 

Art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż zakazane jest przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną. Informację handlową – w myśl art. 10 w/w ust. 2 ustawy – uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Art. 4 ust. 1 powołanej ustawy stanowi zaś, iż jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana, ponadto może być odwołana w każdym czasie.

W myśl art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Orzekanie w powyższych sprawach następuje zatem w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 395). Oskarżycielem publicznym zgodnie z treścią art. 17 §1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Niezależnie od odpowiedzialności karnej, przepisy prawa w uzasadnionych przypadkach przewidują także cywilnoprawne środki ochrony przed niezamówioną informacją handlową, które przysługują konsumentom w rozumieniu prawa cywilnego. W myśl z art. 10 ust. 3 w/w ustawy przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamming) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Natomiast art. 9 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jako jedną z nieuczciwych praktyk rynkowych określa (w każdych okolicznościach) agresywną praktykę rynkową polegająca na uciążliwym i niewywołanym działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianiem do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze przedmiotu: „Przesyłanie niezamówionej korespondencji jest zakazane niezależnie od jej treści. Spamming może bowiem być reklamą lub zawierać ofertę zawarcia umowy. Decydujące znaczenie ma sam fakt przesłania bez zgody usługobiorcy-konsumenta korespondencji (system opt-in), gdyż odpowiedzialność po stronie accidental spammers jest niezależna od masowości tego rodzaju działań i powstaje już w sytuacji przesłania pojedynczego komunikatu . Agresywną praktyką rynkową zakazaną w każdych okolicznościach będzie taki spamming, którego celem jest nakłonienie do nabycia produktów, który jest uciążliwy i niewywołany działaniem konsumenta”, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Oleksiewicz Izabela, LexisNexis, 2013.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w/w ustawy w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: 1) zaniechania tej praktyki; 2) usunięcia skutków tej praktyki; 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; 4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; 5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, mogą również wystąpić: 1) Rzecznik Praw Obywatelskich; 2) Rzecznik Ubezpieczonych; 3) krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów; 4) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Zatem w powyższym trybie Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych nie może zakazać przedsiębiorcy przesyłania niezamówionej korespondencji na prywatne skrzynki elektroniczne, jak również nie jest uprawniony do występowania ze wskazanymi wyżej roszczeniami.

Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w przypadku przesyłania niezamówionej korespondencji handlowej drogą elektroniczną jest ograniczone. Należy bowiem zauważyć, że adres poczty elektronicznej nie zawsze może zostać uznany za daną osobową. Na gruncie przepisów ustawy zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2). Stosownie do ust. 3 powołanego przepisu, informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Należy także pamiętać, że jedną z przesłanek zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych, którym może być marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 1).

Niemniej jednak z przetwarzaniem danych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ściśle wiąże się uprawnienie z art. 32 ust. 1 pkt 8, zgodnie z którym każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa wyżej, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem. (art. 32 ust. 3 ustawy). Egzekwowanie tych praw może następować w drodze postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

źródło: GIODO

Opinie Naszych Klientów

 • Witam serdecznie. Usługi oferowane przez firmę można określić krótko: Solidne i rzeczowe podejście do klienta. Nieszablonowe rozwiązania. Ogólnie jestem zadowolona ze współpracy. Z czystym sumieniam polecam. imageAgnieszkaWłaścicielka
 • 1
 • 2

Emmu B2B Bank Polska

Bazy Danych Firm Sklep Internetowy
call center

W przygotowaniu i dostarczaniu marketingowych baz danych dla biznesu posiadamy kilkuletnie doświadczenie. Jest to obecnie jeden z naszych produktów wiodących.

Oferta EMMU B2B Bank Polska obejmuje sprzedaż odpowiednio przygotowanych baz danych firm. Doskonała znajomość rynku pozwoliła nam dokonać odpowiedniej selekcji baz aby spełnić Państwa oczekiwania do przeprowadzania akcji marketingowych.

Bazy Danych Firm są na bieżąco aktualizowane. Dla naszych klientów staramy się zapewnić atrakcyjne rabaty.